Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Snoscooter  - Klikk for stort bilde

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen.

Kriterier:
Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter
- når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved osv.)
- når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
- når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

Pris:
Tjenesten er gratis.

Regelverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag .
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.
Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud mot helikopterskiing og liknende.

Vedlegg:

  • Kart som viser hvor kjøringen skal finne sted eller angi vedtatte traseer.
  • Grunneiers tillatelse
  • Andre vedlegg som dokumenterer at slik ferdsel er nødvendig.(Legeattest, etc.)

Søknadsfrist:
Søknadsfrist for leieløyve er 1. oktober hvert andre år, og gjelder for 2 år. For perioden 2017-2019 er  fristen 01.10.2017.
Andre søknader behandles fortløpende. Det kan søkes hele året. 

Søknadsbehandling:
Søknadene avgjøres av rådmannen etter fullmakt.

Klagemuligheter:
Det er klageadgang i henhold til reglene i Forvaltningsloven. Klageinstans er Fylkesmannen.

Kontaktperson: Asgeir Hektoen, tlf 74 85 51 56.

Fant du det du lette etter?