Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møte med "Trøndelagsbenken" på Stortinget torsdag 30.11.

Tirsdag 28.11. sendte politikerne et brev som beskriver de uheldige utslagene i endringen av sonetilskuddet som følge av sammenslåingen av Rissa og Leksvik kommune. Politikerne har avtalt felles møte med Trøndelagsbenken den 30. november kl. 14:15 for å drøfte saken.
Hvert parti har også avtalt møte med sine representanter i Kommunalkomiteen samme dag.

LES BREVET (PDF, 708 kB)

 

Til våre Stortingsrepresentanter fra Trøndelag (Trøndelagsbenken)

Rissa og Leksvik kommuner ble slått sammen til Indre Fosen kommune ved Kongelig resolusjon den 17.06.2016.

Sammenslåingen er basert på frivillige vedtak i begge kommunestyrene.

Til grunn for vedtakene ligger en klar oppfatning om at nye Indre Fosen kommune ikke skulle få reduserte rammeoverføringer som følge av sammenslåingen. Denne forutsetningen lå også til grunn for folkeavstemningen om kommunesammenslåing i Leksvik og Rissa.

Under budsjettarbeid høsten 2017 får vi beskjed om reduserte overføringer i forhold til de forutsetningene som ble lagt til grunn for kommunesammenslåingen mellom Leksvik og Rissa. Reduksjonen knytter seg til sonekriterier eller såkalt sonetilskudd.

Den 31. oktober 2017, ble den økonomiske situasjonen for den nye Indre Fosen kommune tatt opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilstede var ordførerne og økonomisjef i Rissa og Leksvik, samt Fylkesmannen i Sør Trøndelag.

I svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 20. november viser vi til følgende:

Lovnaden om å beholde tilskudd i 15 år, er knyttet til inndelingstilskuddet. Departementet viser til at inndelingstilskuddet til Indre Fosen kommune er beregnet slik forutsetningene for dette er presentert i kommunereformen. Inndelingstilskuddet er lik differansen mellom det de to kommunene ville fått i basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd som to kommuner, og de den nye kommunen ville fått. Inndelingstilskuddet er beregnet på inntektssystemet i 2016, altså før endringene i inntektssystemet trådte i kraft i 2017. Dette inndelingstilskuddet vil kommunen få beholde fullt ut i 15 år, før det deretter trappes ned over 5 år. Det øvrige rammetilskuddet til den nye kommunen beregnes etter gjeldende inntektssystem det enkelte år.

Departementet ser at endringen i rammetilskuddet for den nye kommunen kan være krevende. Den relativt store endringen i sonekriteriet for den nye kommunen skyldes delvis sammenslåingen, men også at beregningen av kriteriet for den nye kommunen retter opp en skjevhet i tidligere beregninger for Rissa og Leksvik kommuner. Deler av dette tapet blir imidlertid dekket av inntektsgarantiordningen.

Etter en helhetlig vurdering legger departementet opp til at nye Indre Fosen kompenseres med 7 mill. kroner gjennom skjønnsmidler. 4 mill. kroner utbetales fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2017, mens 3 millioner kroner utbetales fra skjønnsrammen til Fylkesmannen i Trøndelag i 2018.

Det står også i svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de skal se på beregningene av sonekriteriet.

Indre Fosen kommune ønsker å bygge en sterk kommune med gode tjenester til innbyggerne. Langsiktige og forutsigbare rammebetingelser er en viktig forutsetning i den sammenhengen. En reduksjon av rammeoverføringene vil vanskeliggjøre kommunens målsetting og er etter kommunens oppfatning ikke i tråd med forutsetningene som er lagt til grunn for sammenslåingen.

Våre mål nå er:

  1. De uheldige utslag i endringen av sonetilskuddet som følge av sammenslåingen, må rettes opp for Indre Fosen kommune.
     
  2. Det må følge en merknad med budsjettbehandlingen i Stortinget som viser at forutsatte rammer som lå til grunn ved folkeavstemning og vedtak om sammenslåing, må tilgodesees Indre Fosen kommune i 15 år + 5 år.

 

Alle politiske parti i nye Indre Fosen kommune står bak innholdet i dette brevet, og hvert enkelt politisk parti vil ta kontakt med sine representanter.
 

Med hilsen

Steinar Saghaug
ordfører i nye Indre Fosen kommune

Fant du det du lette etter?