Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sommerhilsen fra ordføreren

Sommerblomster - Klikk for stort bilde Ordføreren vil i dette nyhetsbrevet informere om hva som rører seg i areal-, oppvekst-, helse- og kultursektoren i kommunen.

Arealsektoren

Boligpolitisk handlingsplan for Indre Fosen 2018-2026

Fellesnemnda for Indre Fosen har besluttet at det skal utarbeides en boligpolitisk handlingsplan for Indre Fosen. Den boligpolitiske planen har tre viktige hensikter. For det første vil kommunen få kunnskap om innbyggernes varierte boligbehov. For det andre kan kommunen legge til rette for en boligpolitikk med innspill fra private entreprenører, grunneiere og offentlige aktører. For det tredje skaper kommunen en boligpolitikk som ligger innenfor en ønsket samfunnsutvikling. I arbeidet med planen blir det viktig å kartlegge behovet for ulike boligtyper og ha dialog med lokale entreprenører og grunneiere og andre aktører. For Indre Fosen vil det skape et godt omdømme at planen kjennetegnes av forsvarlighet og nytenkning, er bærekraftig, samt fremmer folkehelse, miljø, estetikk og universell utforming. Planen skal legges ut på høring, og den forventes å være ferdigbehandlet i januar 2018.

Kommunedelplan Vanvikan

Det er nedsatt en styringsgruppe som arbeider med planlegging av Vanvikan sentrum, jfr kommunestyresak 10/17. Det vurderes hvor stort område som skal inn i planarbeidet, og hvilke problemstillinger vi skal prioritere først. Det vi velger å fokusere på, må planen forsøke å svare ut. Spørsmålene er mange; hvor skal vi bygge boliger, hvor skal skole og barnehage ligge, hva skal vi gjøre med samfunnshuset, skal vi utvide småbåt-/gjestehavn, hvor skal nytt renseanlegg ligge, hvor skal kommunale boliger/omsorgsboliger ligge, hvordan skal vi tilrettelegge for universell utforming, hvordan skal vi kunne etablere en mest mulig trafikksikker skolevei, kan vi etablere en park og/eller lekeområder, hvilke naturområder skal vi prioritere, hvordan blir strandsonen?  Plassering av videregående skole i samråd med fylkeskommunen blir også et sentralt spørsmål.

Fordi det er så mange store spørsmål, har vi bestemt at vi vil se på hele Vanvikan under ett. I første omgang må vi prioritere de overordnede spørsmålene, og se på hva skal bygges, og hvor det eventuelt skal plasseres. I neste omgang, ved videre planlegging vil vi se nærmere på hvordan. I løpet av sensommeren og høsten vil vi på forskjellige måter ta kontakt med innbyggere og berørte parter. Dette blir et spennende arbeid med mye involvering, og vi ser frem til å få mange og gode innspill til planen.

Renovasjonsordning Indre Fosen

Leksvik kommune er medeier i Innherred Renovasjon IKS (Interkommunalt selskap) og Rissa kommune er medeier i Fosen Renovasjon IKS. Kommunen har således ulik leverandør av denne tjenesten, og må etter hvert velge hvilken fremtidig leverandør som skal ivareta tjenesten.

Begge selskapene driftes på en god måte og begge kommunene er godt fornøyd med den tjenesten som leveres.

Formannskapene i Leksvik og Rissa inviterte daglige ledere i begge selskapene til møte i april for å bli orientert om status og planer fremover. Dette for å få et grunnlag for å vurdere fremtidig eierskap og løsning. Nærmere samarbeid og fusjon ble et tema i dette møtet. Det har også i ettertid vært dialog med selskapene og kommunisert at et nærmere samarbeid/fusjon kan være interessant for Indre Fosen kommune.

Fellesnemnda behandlet saken 8. juni 2017 og ba da om at Innherred Renovasjon IKS og Fosen Renovasjon IKS tar et ansvar for å utarbeide en mulighetsstudie om nærmere samarbeid/fusjon av de to selskapene. Det ble også besluttet at avtalene som Leksvik kommune og Rissa kommune har med de to renovasjonsselskapene forlenges frem til at kommunestyret for Indre Fosen kommune har vedtatt fremtidig renovasjonsordningen for den nye kommunen.

Videregående skole i Vanvikan

I det siste har det vært en del diskusjon om felles videregående skole i Indre Fosen og plassering av denne. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok nylig at en felles videregående skole i Vanvikan og i Rissa skal utredes nærmere.

Den 01.01.18 blir Leksvik og Rissa slått sammen til en kommune, Indre Fosen kommune. Et viktig beslutningsgrunnlag om å slå sammen de to kommunene er intensjonsavtalen som ble vedtatt av begge kommunestyrene i mars 2015. Denne intensjonsavtalen var også et viktig grunnlag for folkeavstemmingen. Som vi vet, fikk vi et delt resultat i Leksvik (50/50), mens i Rissa ble det et klart flertall for sammenslåing. Et av de viktigste punktene i intensjonsavtalen var at det skulle arbeides for en felles videregående skole med plassering i Vanvikan. Vi er alle klar over at det er Fellesnemnda i Trøndelag som tar den endelige beslutningen i denne saken, men ikke desto mindre har vi et ansvar for å arbeide for en plassering som er best for den nye kommunen i et lengre perspektiv. Fellesnemnda i Indre Fosen er tydelig på at en felles videregående skole i Vanvikan er den plasseringen som kan gi en bærekraftig skole over tid. Det er viktig at alle elevene i Leksvik og Rissa blir ivaretatt slik at de kan bo hjemme under hele skoleløpet. Sammen med nærheten til Trondheim vil dette gi et tilstrekkelig elevtall på 320 elever slik som forutsatt av fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag. En større skole vil sannsynligvis gi et bredere utdanningstilbud, til glede for ungdom og lokalt næringsliv. Dette budskapet har vi som folkevalgte en plikt til å bringe frem til de som tar den endelige beslutningen. Vi som folkevalgte må ta ansvar for samfunnsutvikling i hele den nye kommunen, og vi må ivareta næringslivets interesser i alle deler av kommunen. En felles videregående skole som ivaretar alle elevene i den nye kommunen, vil også være med på å skape samhold og fellesskapsfølelse. For ungdommen i den nye kommunen vil dette være viktig, og det vil også være god samfunnsbygging i nybrottsarbeidet med å forme identitet og fellesskapsfølelse i Indre Fosen kommune.

Helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren har jobbet utover våren med å få lederkabalen på plass. Noe gjenstår, men sektoren har kommet langt i arbeidet med sammenslåingen.

Politisk har det blitt gjennomført felles helse- og omsorgsutvalgsmøter fra 1.1.17. Det er behandlet flere saker både felles og hver for seg, og medlemmene har blitt kjent med hverandre og drifta i de to kommunene.

Ett av vedtakene utvalget har bestemt er at  leietakere av kommunale leiligheter har mulighet til å få fiber fra NTE Altibox. Dette blir en pakkeløsning med bredbånd og TV, og tilbud vil straks bli sendt ut. Pr i dag vil dette kun gjelde kommunale leiligheter med postnummer 7120, men det jobbes også med samme løsning for Vanvikan.

I forbindelse med ombygging av sykehjemmet har det blitt litt utfordringer med støy og støv, og vi beklager dette. Ombyggingen blir ferdig i sommer, og da vil hele sykeheimen ha godt tilpassede rom for beboerne.

Oppvekstsektoren

Oppvekstsektoren har et stort aktivitetsnivå både i barnehagene og skolene. Enhetene drives godt, og ut i fra elevundersøkelser og trivselsundersøkelser ser vi at barnehagebarn og elever stort sett er meget godt fornøyd med hverdagen sin. Dette skyldes ikke minst at vi har høyt utdannet og dyktige ansatte i alle enhetene som setter barnas og elevenes trivsel høyt.

Begge rektorstillingene har nå vært lyst ut. Per i dag har vi ansatt ny rektor ved Vanvikan skole, og vi er glade for å ønske Asbjørn Gaasø velkommen som rektor fra begynnelsen av august. Asbjørn bor i Trondheim.

Laila Høgsve Bragstad, som var rektor ved Testmann Minne skole, er konstituert som kommunalsjef oppvekst i Leksvik kommune ut 2017 og blir enhetsleder for alle skolene i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018. Det er pr i dag ingen søkere til rektorstillingen ved Testmann Minne skole, men konstituert rektor Øystein Tofte Bjørvik vil styre skuta inntil ny rektor er på plass.

Barn ved Museet Kystens Arv - Klikk for stort bilde Selv om Indre Fosen er en juridisk enhet først ved årsskiftet, har barnehagene og skolene i de to kommunene allerede etablert gode nettverk og er godt i gang med å etablere den nye oppvekstsektoren for den nye kommunene. De aller fleste styringsdokumentene har vært ute på høring, og er vedtatt i de politiske fora. Samarbeidsnettverk er etablert både på ledernivå og nedover i hele organisasjonen helt ned til de minste av våre brukere. Dette ble ikke minst synlig den 8. juni, da alle barnehagebarn fra 3-6 år fra alle barnehagene i Rissa og Leksvik var samlet til nettverksbygging ved Museet Kystens Arv.

Kultursektoren

Kultursektoren i Leksvik ble slått sammen med kultursektoren i Rissa allerede 01.08.2016. Kultursektoren i Indre Fosen har nå fått et bredt og mangfoldig fagmiljø med bred kompetanse innenfor de fleste områdene av kulturfeltet. Jobben med «sammensveising» av ansatte har gått over all forventning. Det å klare å ivareta både den enkelte innbygger og ansatt når det kommer til den daglige drifta i en omstillingsprosess, ja det kan til tider være svært krevende.

Så all ære til våre rause og "framoverlente" kommunalt ansatte i kultursektoren og i de andre sektorene, og til våre frivillige ildsjeler og kulturarbeidere som gir oss alle kulturelt påfyll i hverdagen. Indre Fosen har i dag et mangfoldig og rikt kulturliv vi alle kan være stolte av.

Jeg vil også gi litt ekstra skryt til ungdommene våre i Indre Fosen ungdomsråd. De har virkelig tatt oppgaven sin på alvor det siste året. De har gått foran som et svært godt eksempel og viser at framtida så absolutt er i trygge hender.

Vi gleder oss nå til mye viktig planarbeid framover som skal si oss noe om hvor vi har vært, hvor vi er og ikke minst hvor vi skal.

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig fin sommer.

Steinar Saghaug
ordfører

Fant du det du lette etter?